Promotion of the Rights of Trafficked Persons in Bulgaria, Romania and Slovakia with Emphasis on Legal Support – A Human Rights-Based Approach

Liga za ľudské práva je partnerom v projekte "Promotion of the Rights of Trafficked Persons in Bulgaria, Romania and Slovakia with Emphasis on Legal Support – A Human Rights-Based Approach" ("Presadzovanie práv obchodovaných ľudí v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku, s dôrazom na právnu pomoc - Prístup zohľadňujúci ľudské práva"), ktorý sa realizuje v Holandsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku.

Ciele projektu sú:

 • Zvyšovať vedmosti a informácie právnikov a sociálnych pracovníkov v oblasti obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, so zameraním na obeť obchodovania
 • Zlepšiť prístup obetí k právnej pomoci, právnemu poradenstvu a zastupovaniu počas trestného konania alebo v iných právnych záležitostí na základe špecifických potrieb obete
 • Zvýšiť kapacitu a úroveň podporných a poradných služieb, ktoré sú poskytované obetiam zo strany mimovládnych organizácií
 • Zlepšiť schopnosť mimovládnych organizácií účinne presadzovať opatrenia potrebné na ochranu a presadzovanie práv obetí.

V rámci projektu sa bude realizovať:

 • Výskum a zhodnotenie prístupu k a úrovne právnej pomoci, právnemu poradenstvu a zastupovaniu obchodovaných ľudí a zaobchádzanie s nimi v postavení poškodenej osoby/svedka v trestnom alebo inom konaní, porovnanie so štandardom, ktorý vyžaduje smernica EÚ 2011/36/EU a iné relevantné medzinárodné dokumenty,
 • Identifikácia, výber a tréning 20 sociálnych pracovníkov v každej krajine, ktorí sa venujú právnej alebo inej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi,
 •  Identifikácia, výber a tréning 20 právnikov v krajine s cieľom poskytovať právnu pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi a brániť icih práva a záujmy počas trestného konania a iného konania, vrátane 3 následných stretnutí v každej krajine,
 • Monitorovanie súdnych prípadov (v počte min. 2), s cieľom preskúmať uplatňvanie štandardov a rešpektovania práv a zaobchádzania s obeťami obchodovania s ľuďmi v trestných konaniach pred súdom,
 • Príprava letáku pre obete obchodovania s ľuďmi, ktorý bude informovať o právach obetí, bude obsahovať zoznam vytrénovaných právnikov a bude distribuovaný vládnymi a mimovládnymi organizáciami, ktoré prichádzajú do styku s obeťami obchodovania s ľuďmi,
 • Tréning zameraný na lobbying a presadzovanie výsledkov projektu na národnej, medzinárodnej a regionálnej úrovni, ako aj na presadzovanie opatrení potrebných na zlepšenie postavenia obetí obchodovania s ľuďmi v rôznych konaniach.

Projekt predpokladá zapojenie 60 právnikov, 55 sociálnych pracovníkov, zamestnancov mimovládnych organizácií, minimálne 5 študentov práva v každej krajiny a tiež zapojenie ďalších odborníkov z oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi (sudcovia, prokurátori, polícia, a pod.).  

V rámci projektu budeme realizovať výskum, tréningy, monitorovanie, odborné stretnutia, lobbying a advokácia, okrúhle stoly, publikovanie a mediálne udalosti.

Výsledkami projektu by mali byť:

 • Národné správy popisujúce aktuálnu situáci v oblasti obchodovania s ľuďmi a prístupu obetí k právnej pomoci, vrátane zaobchádzania s obeťami v trestnom a iných konaniach,
 • Spoločná regionálna správa, ktorá bude obsahovať opatrenia určené jednotlivým krajinám,
 • Životaschopná sieť vytrénovaných sociálnych pracovníkov a vytrénovaných právnikov, ktorí budú schopní poskytovať obetiam obchodovania s ľuďmi právnu a inú pomoc,
 • Dve (2) prípadové štúdie v každej krajine, týkajúce sa priebehu súdneho konania,
 • Leták pre obete obchodovania s ľuďmi,
 • Vytrénovanie zamestnancov partnerských organizácií v oblasti lobbyingu a presadzovania opatrení v prospech obetí obchodovania s ľuďmi,
 • Rozšírenie skupiny osôb, ktoré majú v jednotlivých krajinách informácie o obchodovaní s ľuďmi a sú schopní poskytnúť kvalifikovanú pomoc,

Zvýšenie informovanosti obchodovaných ľudí a ich prístupu k právnej a inej pomoci.

Partneri projektu:

Netherlands Helsinki Committee, ANIMUS Association Foundation (Bulgaria), Ruse Catholic Organization "Caritas" (Bulgaria), The Human Rights League (Slovakia), ADPARE - The Association for Developing Alternative Practices for Reintegration and Education (Romania) and Association Pro Refugiu (Romania)

Viac na:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=EU+Projects%2FHOME_2011_ISEC_AG_2581

Projekt je podporený z prostriedkov Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite (Prevention of and Fight against Crime – ISEC).

Dátum: 
01.01.2013 to 31.12.2016