Dieťa alebo dospelý? Ochrana práv cudzincov v konaniach o určenie veku a v konaniach o zaistení

Výskumný projekt „Dieťa alebo dospelý? Ochrana práv cudzincov v konaniach o určenie veku a v konaniach o zaistení“ je výskumný projekt zameraný na navrhnutie vhodného zákonného postupu určovania veku cudzincov v prípade, ak sa táto otázka stane v určitom konaní (o zaistení, o administratívnom vyhostení, alebo v konaní o azyle) spornou a cudzinec nedisponuje dokladmi, ktorými by preukázal skutočný vek.

V Slovenskej republike v dôsledku nejednoznačnej právnej úpravy (absencia podrobnej procesnej úpravy, vhodný výber metódy určenia veku) dochádza k závažným prípadom pochybenia, kedy môže byť vek skúmaného cudzinca určený nesprávne. Nadobudnutie plnoletosti má závažné právne následky, ktoré ovplyvňujú celý život a každé konanie osoby, preto musí byť vek skúmanej osoby určený jednoznačne a presne a v prípade ak to nie je možné, uplatniť zásadu "v pochybnostiach v prospech maloletosti". V zahraničí sa upustilo alebo celkom upúšťa od, na Slovensku používanej, metódy RTG vyšetrenia zápästia. Týmto vyšetrením rádiológ poskytne len odhad kostného veku cudzinca, pričom ale nejde o vek skutočný, teda chronologický. Rozdiely medzi vekom kostným (alebo aj dentálnym či celkovým biologickým) a vekom skutočným, teda chronologickým, môžu byť zásadné, čo je dokázané pediatrami, rádiológmi a inými odborníkmi zaoberajúcimi sa problematikou určovania veku osôb.

Hlavným cieľom projektu je ochrana základných práv cudzincov v SR a to najmä základného práva nebyť pozbavený osobnej slobody inak, ako v prípadoch ustanovených v čl. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ochrana základných práv dieťaťa podľa Dohovoru o právach dieťaťa a podpora odborného dialógu v oblasti ochrany základných práv cudzincov v konaní o zaistení.  Z dlhodobého hľadiska bude mať projekt vplyv na zlepšenie právneho postavenia a právnej istoty cudzincov v SR v oblasti konania o zaistení a s tým spojenými zárukami zákonnosti zaistenia podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru a  s ohľadom na medzinárodné záväzky SR v oblasti ochrany práv dieťaťa.

Výstupmi projektu je:

  1. Publikácia prekladu aktuálneho odporúčania Programu odlúčených detí v Európe /“SCEP“/ k určovaniu veku.
  2. Publikácia komparatívnej analýzy v slovenskom a anglickom jazyku, ktorá bude zameraná na porovnanie situácie v spôsoboch určovania veku cudzinca v SR s vybranými krajinami EÚ a bude obsahovať návrh odporúčaní ako zlepšiť danú metodológiu určovania veku v SR.
  3. Realizácia konferencie o zaistení a určovaní veku cudzincov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde budú prizvaní aj zahraniční odborníci v danej oblasti a kde budú predstavené predbežné výsledky analýzy. Po skončení realizácie projektu budeme iniciovať prijatie príslušných navrhovaných zmien a opatrení.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.  Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z.

Dátum: 
01.10.2012 to 31.03.2013