Príbehy žiadateľov o azyl

Kvalifikovaná právna pomoc môže zmeniť osudy konkrétnych žiadateľov o azyl. Aj prípady, ktoré sa na prvý pohľad zdali vopred prehrané, nakoniec dopadli inak:

Ezechiel


„Musel som sa rozhodnúť rýchlo. Išlo mi o život a nemal som veľa času.  Doma zostala moja milovaná manželka a naša dvojročná dcérka. Len pár dní pred odchodom som sa dozvedel, že sa mám stať  druhý krát otcom. Rozhodnutie odísť bolo mojim najťažším živote. Ak som si chcel zachrániť život, iná možnosť neexistovala. Cieľovú krajinu som určenú nemal. Cieľom bolo nájdenie bezpečia. A zrazu som sa ocitol na Slovensku.
O azyl som požiadal hneď, nebol dôvod čakať. Dôvody svojho odchodu z krajiny pôvodu som opísal Migračnému úradu na dvoch pohovoroch. Po troch mesiacoch mi doručili rozhodnutie. Bolo negatívne. Azyl mi  udelený nebol.
Právničku som kontaktoval až po doručení rozhodnutia. Ak by som to urobil skôr, možno by to celé dopadlo inak. Preložila mi rozhodnutie, oznámila mi dôvody neudelenia azylu a informovala o ďalších možnostiach. Dohodli sme sa, že sa znovu stretneme a porozprávam jej svoj príbeh. Potreboval som  čas na vybudovanie si vzájomnej dôvery. O niektorých veciach som sa bál hovoriť, nepoznal som krajinu, ľudí, kultúru, nevedel som, čo môžem a nemôžem povedať. Po pár stretnutiach som nadobudol dojem, že môžem o svojich problémoch hovoriť s právničkou otvorene. Uistila ma o dodržiavaní mlčanlivosti. A začal som hovoriť a hovoriť, aj o veciach, o ktorých som sa dovtedy nezmienil. Napríklad o mojej jazve cez celé brucho, o právnikovi, ktorý mi pomáhal dostať sa z väzenia, o tom, že stále mám na neho číslo. Zrazu som zistil, že o veľa veciach som sa zmienil len povrchne. Ale ja som si myslel, že predsa všetci musia vedieť, čo sa deje v mojej krajine, aká vážna situácia je tam. Veď predsa by som zbytočne neutekal! Mýlil som sa!
Otvorenosť a podrobnosť priniesli svoje ovocie. Keďže som sa odvolal proti rozhodnutiu Migračného úradu na súd, dostal som šancu opäť hovoriť o dôvodoch mojej žiadosti o azyl. Do súdneho spisu sme doložili viaceré dôkazy potvrdzujúcich moju výpoveď na Migračnom úrade. Veľmi mi pomohla príprava s právničkou. Vedel som, čo ma bude približne čakať, ako prebieha pojednávanie, kde mám sedieť, čo sa ma môže sudca pýtať, ako môže súd rozhodnúť. Mal som strach a stres, ale prítomnosť mojej právničky na súde ma upokojovala. Cítil som pevnú pôdu pod nohami. Pri predchádzajúcich pohovoroch na Migračnom úrade mi chýbal tento pocit sebaistoty. Nikto mi tam neubližoval, ale cítil som sa tam sám a neistý.  Súd som presvedčil. Zrušil rozhodnutie Migračného úradu a celý prípad mu vrátil späť na ďalšie konanie.
V ďalšom konaní bolo nariadené znalecké dokazovanie, to nakoniec prispelo k tomu, že Migračný úrad mi poskytol doplnkovú ochranu. Keďže som bol stále presvedčený o tom, že som hodný azylu, musel som sa opätovne odvolávať proti výroku o neudelení azylu. Tento krát až na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ten rozhodol v môj prospech a tak Migračný úrad opäť rozhodoval o tom, či mi udelí azyl. A udelil!“


Jaasir


Za právničkou prišiel žiadateľ o azyl s rozhodnutím Migračného úradu, ktorým mu neudelil azyl a neposkytol ani doplnkovú ochranu. Navyše, bola to jeho piata žiadosť o azyl! Na prvý pohľad beznádejný prípad. Bol to mladý človek, palestínskej národnosti, ktorý celý život prežil v utečeneckom tábore v Libanone.
Právnička si prečítala rozhodnutie a využila možnosť nahliadnuť do spisu na Migračnom úrade. A to prinieslo dôležité informácie. Spis obsahoval dôkaz, o ktorom sa rozhodnutie nezmieňovalo – potvrdenie o tom, že žiadateľ o azyl bol uznaný za palestínskeho utečenca Agentúrou OSN UNRWA. Bol to originálny doklad. Navyše sa Migračný úrad nezaoberal posudzovaním situácie v krajine pôvodu žiadateľa, Libanonom, ale krajinou národnosti žiadateľa, Palestínou.
Krajský súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia Migračného úrad a dospel k záveru, že je potrebné ho zrušiť a vrátil vec Migračnému úradu späť na ďalšie konanie. Migračný úrad v ďalšom konaní svoje rozhodnutie napravil a udelil žiadateľovi azyl.
 

Ming

Pani Ming sa v krajine pôvodu venovala cvičeniu a filozofii Falun Gong. Po tom, ako bola hlavná cvičiteľka skupiny, ktorú pravidelne navštevovala, zatknutá, rozhodla sa odísť do bezpečia. Na Slovensku sa ocitla po dlhých 9 mesiacoch cesty. Zadržala ju polícia a umiestnila do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov za účelom administratívneho vyhostenia späť do krajiny pôvodu. Pani Ming sa zrútil svet.  Neutekala predsa preto, aby ju hneď vrátili späť! Podala žiadosť o azyl. O tri mesiace jej bolo doručené negatívne rozhodnutie Migračného úradu, že sa jej azyl neudeľuje. Proti rozhodnutiu sa odvolala na krajský súd. Krajský súd sa priklonil na stranu Migračného úradu a rozhodnutie potvrdil.
Pani Ming navštívila právničku až v čase, keď jej už doručili rozsudok krajského súdu. Súd mal za to, že Migračný úrad rozhodol správne, žiadateľku považoval za nehodnovernú a poukázal na údajné rozpory v jej výpovedi. Bolo preto potrebné vymyslieť, čo ďalej.
Právnička si dôkladne prečítala všetky zápisnice spísané s pani Ming. Všimla si, že zo štyroch výpovedí pani Ming, len prvá zápisnica spomínala, že okrem cvičenia Falun Gong, odišla z krajiny pôvodu aj kvôli záplavám. Žiadateľka nevedela vysvetliť, ako sa to do zápisnice dostalo. Chyby sa robia a nemusela ich urobiť len ona. Počas konzultácie s právničkou sa pani Ming rozpamätala, že prvá zápisnica bola spísaná na policajnom útvare, keď ju spolu s ďalšími 40 ľuďmi zadržali po príchode na územie Slovenska. Zápisnicu museli na polícii spísať s každým zo 40 osôb. Mohlo sa predsa stať, že omylom sa do jej zápisnice dostala informácia vyslovená niekým iným. Pani Ming sa odvolala, aby o  jej prípade rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ten sa pri posúdení dôveryhodnosti priklonil na stranu pani Ming. Jej výpoveď po celú dobu správneho konania považoval za konzistentnú a bez vnútroných rozporov. Najvyšší súd sa vyslovil, že nebolo potrebné klásť taký dôraz na obsah prvej zápisnice, pretože vo všetkých nasledujúcich výpovediach nevybočila z rámca dôvodov, pre ktoré žiadala udeliť azyl. Jej tvrdenia boli zrozumiteľné, zhodné a bez rozporov. Navyše, počas konania sa navrhovateľke podarilo získať dôležitý dokument z krajiny pôvodu - predvolanie na súd v trestnej veci, ktorý potvrdil, že kvôli cvičeniu Falun Gong ju v krajine pôvodu trestne stíhali za porušovanie štátnych znakov praktizovaním bludného náboženstva.
Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Migračného úradu, ktorý azyl nakoniec pani Ming udelil.