Organizácia

je mimovládna nezisková organizácia, ktorú v roku 2005 založili právnici a advokáti s dlhoročnou praxou v oblasti azylového práva. Od založenia až do dnešných dní je hlavným cieľom združenia ochrana práv cudzincov, ktorí sa zdržiavajú a žijú na území Slovenskej republiky. HRL vykonáva najmä rôzne právne aktivity (právne poradenstvo a poskytovanie informácií, právne zastupovanie v konaniach). Tieto aktivity sa sústreďujú najmä na cudzincov, ktorí potrebujú ochranu vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany, alebo ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu vrátiť domov, do krajiny pôvodu. Až donedávna tvorili väčšinu našich klientov žiadatelia o azyl, azylanti (nazývaní aj utečencami) a cudzinci s doplnkovou ochranou. Postupne sa však združenie začalo špecializovať aj na právne poradenstvo cudzincom a to najmä v oblasti získavania a udržiavania pobytov, ochrany práv cudzincov (napríklad právo na rešpektovanie rodinného života) ale aj vo veciach žiadostí o štátne občianstva alebo zlúčenia rodiny. Osobitne sa venujeme monitorovaniu a ochrane práv tzv. odlúčených detí, ktoré sa nájdu na Slovensku bez rodičov a monitorovaniu a ochrane práv cudzincov, ktorí sú umiestnení v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov a hrozí im vyhostenie zo slovenského územia.

Rozsah činností, ktoré HRL vykonáva nie je obmedzený len na právne poradenstvo, ale zahŕňa aj poskytovanie sociálnych služieb našim klientom vo forme pomoci pri hľadaní zamestnania, pri financovaní rôznych jazykových alebo rekvalifikačných kurzoch, ako aj pomoc v iných oblastiach súvisiacich so začlenením sa našich klientov do slovenskej spoločnosti.

Osobitnou a na Slovensku jedinečnou činnosťou, ktorú HRL vykonáva je profesionálna analýza a výskum informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl (tzv. COI – country of origin information – výskum). HRL zamestnáva 2 výskumníčky informácií o krajinách pôvodu, ktoré absolvovali profesionálne tréningy v oblasti vyhľadávania a spracúvania COI pre potreby azylového konania, pričom jedna z výskumníčiek zároveň pôsobí ako kvalifikovaná trénerka pre vyhľadávanie a spracúvanie COI.

Dôležitou súčasťou aktivít HRL je vedenie Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a výučba študentov práva. Cieľom kliniky je výchova nových právnikov – odborníkov v oblasti azylového a cudzineckého práva.