Online poradňa

Spýtať sa novú otázku

A
z
G
9
3
v
Kód zadajte bez medzier.

Alebo si vyberte si tému / Or select a topic:

Trvalý pobyt / Permanent Residence

Trvalý pobyt je pobyt cudzinca v Slovenskej republike, ktorý sa udeľuje podľa zákona o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z.z.) buď usadeným cudzincom, na účel zlúčenia rodiny, napríklad manželom občana SR alebo ako dlhodobý pobyt v EU po 5 rokoch oprávneného pobytu v SR. Ďalšie podrobnosti môžete zistiť aj prostredníctvom tejto poradne.

Prechodný p./ Temporary Residence

Prechodný pobyt je pobyt cudzinca na našom území, ktorý sa tiež udeľuje podľa zákona o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z.z.). Prechodný pobyt sa vždy udeľuje na určitý účel, ktorým môže byť zamestnanie, podnikanie, štúdium, rodinný život alebo osobitná činnosť. Prechodný pobyt sa udeľuje na čas potrebný na dosiahnutie účelu pobytu, najviac však na dva roky. Ďalšie podrobnosti môžete zistiť aj prostredníctvom tejto poradne.

Tolerovaný pobyt / Tolerated Stay

Tolerovaný pobyt je krátkodobý pobyt cudzinca na našom území, o ktorý je možné požiadať napríklad z dôvodu, že cudzinec nemôže vycestovať z územia SR, ak existuje prekážka administratívneho vyhostenia, ak je cudzinec obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo z dôvodu, že udelenie povolenia na pobyt si vyžaduje rešpektovanie rodinného a súkromného života cudzinca, prípadne ak cudzinec je maloletým dieťaťom bez sprievodu, ktoré sa našlo na našom území. Udeľuje sa najviac na 180 dní, po ktorých je možné požiadať o jeho predĺženie. Ďalšie podrobnosti môžete zistiť aj prostredníctvom tejto poradne.

Azyl / Asylum

Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorú Slovensko udeľuje cudzincom prenasledovaným z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodov zastávania určitých politických názorov. Podmienky pre udelenie azylu ustanovuje zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle. Podľa tohto zákona je cudzincovi, ktorému hrozí v krajine pôvodu vážne bezprávie, možné udeliť aj doplnkovú ochranu. Ďalšie podrobnosti môžete zistiť aj prostredníctvom tejto poradne.

Občianstvo SR / Slovak Citizenship

Občianstvo je osobitný vzťah obyvateľa a štátu. Cudzinec žijúci na území Slovenska oň môže požiadať po 8 rokoch trvalého pobytu, zákon, ktorý upravuje jeho nadobudnutie však pozná viacero výnimiek (napr. pre manželov občana SR, azylanta alebo osobu bez štátnej príslušnosti).

Iné / Other

V prípade, ak máte otázky, ktoré neviete nikam zaradiť, v rámci tejto kategórie sa môžete spýtať na čokoľvek čo súvisí s právami a povinnosťami cudzincov na území Slovenskej republiky.