Monitorovanie

Od roku 2007 monitoruje Liga za ľudské práva slovensko-ukrajinskú hranicu, medzinárodné letiská a útvary policajného zaistenia pre cudzincov. Právnici pravidelne navštevujú jednotlivé policajné útvary za účelom zistenia, či osoby, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu majú umožnený vstup na územie Slovenskej republiky, resp., či v prípadoch osôb, ktoré boli zaistené a umiestnené do útvarov policajného zaistenia nedochádza k porušeniu medzinárodných záväzkov, práva Európskej únie a vnútroštátnych právnych predpisov. Podľa práva Európskej únie by sa totiž štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiadal o azyl na Slovensku, nemal považovať za neoprávnene sa zdržiavajúceho na území Slovenska a policajné útvary by mu mali umožniť vstúpiť do azylového konania.

Na slovensko-ukrajinskej hranici sa nachádza 10 policajných útvarov Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: OHK Topoľa, OHK PZ Zboj, OHK PZ Ulič, OHK PZ Ubľa, OHK PZ Podhoroď, OHK PZ Vyšné Nemecké, OHK PZ Petrovce, OHK PZ Veľké Slemence, OHK PZ Maťovské Vojkovce, OHK PZ Čierna nad Tisou. Právnici Ligy za ľudské práva navštevujú tieto policajné útvary na základe oznámenia policajného útvaru, že bol zadržaný štátny príslušník tretej krajiny alebo na základe iného podnetu (napr. oznámenia od partnerskej ukrajinskej mimovládnej organizácie, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebolo umožnené žiadať na Slovensku o azyl). Liga za ľudské práva monitoruje aj postup policajných útvarov na medzinárodných letiskách v Bratislave a Košiciach, v prípadoch osôb, ktoré nespĺňajú podmienky pre vstup na územie alebo ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu alebo boli na územie Slovenska vrátené.

Liga za ľudské práva spolupracuje s ukrajinskými mimovládnymi organizáciami Charitas a NEEKA za účelom výmeny informácií súvisiacich s výkonom projektu.

UNHCR, Úrad hraničnej a cudzineckej polície a Liga za ľudské práva vydávajú každoročne správu z monitorovania, v ktorej sú uvedené zistenia právnikov Ligy za ľudské práva v rámci projektu, vyjadrenie Úradu hraničnej a cudzineckej polície k týmto prípadom ako aj zhrnutie právneho stavu a prípadných legislatívnych zmien.

Projekt je finančne podporovaný Regionálnym zastúpením Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre Strednú Európu v Budapešti. Rovnaké projekty má UNHCR vo všetkých krajinách, ktoré patria do regiónu Strednej Európy.