Migrácia - pobyty

Všetky programy HRL sa prierezovo zameriavajú na zahraničnú migráciu. Projekty majú za cieľ predovšetkým podporovať ochranu práv cieľovej skupiny a to v závislosti od právneho statusu.  HRL sa v rámci tohto programu venuje skúmaniu jednotlivých oblastí migrácie s dôrazom na právne aspekty vstupu a pobytu cudzincov a snaží sa ovplyvňovať systémové a legislatívne zmeny v oblasti migračných politík.

Projekt Právnej poradne pre pobyt, občianstvo a maloletých bez sprievodu a Online poradňa, sa zameriava na poskytovanie pomoci v oblasti imigračného práva a ovplyvňovanie zmien legislatívy. Právnici HRL sú zodpovední za poskytovanie efektívnej individuálnej a komplexnej právnej pomoci a poradenstva migrantom legálne sa zdržiavajúcim na území Slovenskej republiky. Osobitne je program zameraný na starostlivosť o maloletých cudzincov bez sprievodu a na hľadanie trvalých riešení ich situácie. Právnu pomoc cudzincom poskytujeme v otázkach ich pobytu, získavania štátneho občianstva ako aj v ďalších otázkach spojených s ich pobytom na Slovensku.  Tým, že poskytujeme praktické informácie, rady a právne zastúpenie migrantom v otázkach ich pobytu a štátneho občianstva, získavame cenné skúsenosti a informácie o fungovaní systému imigračného práva a praxe.

Spolupracujeme a komunikujeme s mimovládnymi organizáciami, štátnymi a miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami v otázkach týkajúcich sa rôznych oblastí integrácie. Zúčastňujeme sa tiež národných aj medzinárodných odborných podujatí v oblasti migrácie.