Maloletí bez sprievodu

Maloletí bez sprievodu (MBS) sú osobitnou a veľmi zraniteľnou skupinou migrantov. Ide o deti, ktoré spravidla neopúšťajú krajinu pôvodu a svoju najbližšiu rodinu z túžby po dobrodružstve a na základe vlastného rozhodnutia. Podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí je maloletým bez sprievodu dieťa, ktoré nie je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej fyzickej osoby, ktorej by mohlo byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Pre označenie MBS sa zaužíval v Európe aj pojem „odlúčené deti“. Ide o pojem, ktorý používa aj Program pomoci odlúčeným deťom v Európe (SCEP)– najväčší program na pomoc odlúčeným deťom v rámci Európy, ktorý vznikol ako spoločná iniciatíva Medzinárodného združenia na záchranu detí a UNHCR v roku 1997 . Odlúčené deti môžu hľadať útočisko v inej krajine kvôli strachu z prenasledovania alebo nedostatku ochrany z dôvodov porušovania ľudských práv, kvôli ozbrojeným konfliktom alebo nepokojom vo svojej vlasti. Môžu byť obeťami nelegálneho obchodovania pre účely sexuálneho alebo iného zneužívania alebo pricestovali do Európy, aby unikli z podmienok závažného nedostatku. Zjednodušene možno skonštatovať, že maloletí cudzinci bez sprievodu sú deti a mladí ľudia vo veku do 18 rokov, ktorí nie sú občanmi SR, nachádzajú sa mimo krajiny svojho pôvodu alebo obvyklého pobytu, a sú odlúčení od svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Z doterajších skúseností vyplýva, že MBS nájdení na území SR sú najmä deti pochádzajúce z tzv. tretích krajín. Títo cudzinci bývajú nájdení na území SR priamo pri prekročení
štátnej hranice alebo až neskôr priamo na území SR a zväčša nemajú pri sebe žiadne doklady preukazujúce ich totožnosť. Nájdení bývajú buď sami, v skupinke s inými maloletými cudzincami, alebo v sprievode dospelých, ktorí však nie sú ich rodinní príslušníci. Ich rodičia alebo iní najbližší žijúci plnoletí rodinní príslušníci sa vo väčšine prípadov nachádzajú v krajine pôvodu alebo na území iného štátu, prípadne o nich a ich aktuálnom pobyte nemajú maloletí cudzinci žiadne informácie.

Liga za ľudské práva sa venuje právnej pomoci MBS ako osobitnej skupine migrantov od roku 2009. Okrem poskytovania právneho poradenstva maloletým ako aj ich opatrovníkom sme sa v uplynulých rokoch zaoberali aj výskumom, analýzou a komparáciou špecifických právnych otázok súvisiacich s problematikou MBS, ktorých výstupom sú publikácie, dostupné na stiahnutie v sekcii publikácie.

Liga za ľudské práva je členom Programu odlúčených detí v Európe (SCEP).