Klinika azylového práva

Klinika azylového práva je voliteľný dvojsemestrálny predmet, ktorý si od roku 2002 môžu zapísať študenti 1. ročníka magisterského štúdia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Predstavuje jedinečný spôsob vzdelávania študentov práva, pretože v sebe zahŕňa nielen teoretickú časť výučby, ale aj praktickú. Teoretická časť prebieha priamo na právnickej fakulte a praktická pod dohľadom právnikov Ligy za ľudské práva (do roku 2005 Slovenského helsinského výboru) a spolupracujúcich advokátov. Študenti majú možnosť sledovať právnikov pri reálnom poskytovaní právnej pomoci, učia sa aplikovať právo priamo v praxi písaním právnych podaní (opravných prostriedkov, žalôb, vyjadrení), vyhľadávajú relevantné podklady (napr. informácií o krajine pôvodu), zúčastňujú sa súdnych pojednávaní na krajských súdoch a Najvyššom súde SR vo veciach azylu, administratívneho vyhostenia a zaistenia a iných prípadných konaní, sprevádzajú cudzincov na jednotlivé štátne inštitúcie a komunikujú s právnikmi o jednotlivých prípadoch.

Študenti sa každoročne zúčastňujú Simulovaného súdneho sporu, ktorý sa koná vždy v jednej z krajín Strednej Európy. V roku 2013 sa študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dokonca stali víťazmi Simulovaného súdneho sporu, ktorý organizovala Česká republika v Brne.

Po absolvovaní Kliniky azylového práva by študenti mali mať prehľad o právnej úprave azylového, utečeneckého a cudzineckého práva, mali by byť schopní napísať relevantné právne podania a poskytovať právne poradenstvo žiadateľom o azyl, azylantom, osobám s doplnkovou ochranou a iným cudzincom.