Integrácia cudzincov

Cieľom programu zameraného na integráciu cudzincov je rozvíjať, podporovať a udržiavať individuálnu integráciu našich klientov do spoločnosti, ako aj ovplyvnovať systémové a legislatívne zmeny v oblasti integračných politík.

Poskytujeme praktické informácie, rady a právne zastúpenie migrantom v otázkach ich pobytu a štátneho občianstva. Klienti nám môžu zavolať alebo poslať e-mailom žiadosť o konzultáciu. HRL zároveň využíva zistenia a skúsenosti z praxe a svojou činnosťou sa podieľa aj na tvorbe integračnej politiky a praxe. Zúčastňujeme sa pripomienkových konaní k novelám imigračných zákonov. V spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) sa venujeme podpore integrácie na miestnej a národnej úrovni. Informácie o spoločnej aktivite CVEKu  a HRL je možné nájsť na stránke www.integration.sk.

Hlavnými aktivitami HRL v oblasti integrácie sú najmä vedenie Právnej poradne pre pobyt, občianstvo a maloletých bez sprievodu a Online poradňa, ako aj zastupovanie záujmov migrantov v procese tvorby legislatívy. Právnici HRL sú zodpovední za poskytovanie efektívnej individuálnej a komplexnej právnej pomoci a poradenstva migrantom legálne sa zdržiavajúcim na území Slovenskej republiky. Osobitne je program zameraný na starostlivosť o maloletých cudzincov bez sprievodu a na hľadanie trvalých riešení ich situácie. Právnu pomoc cudzincom poskytujeme v otázkach ich pobytu, získavania štátneho občianstva ako aj v ďalších otázkach spojených s ich pobytom na Slovensku.

Spolupracujeme a komunikujeme s ďalšími mimovládnymi organizáciami, štátnymi a miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami v otázkach týkajúcich sa rôznych oblastí integrácie. Zúčastňujeme sa tiež národných aj medzinárodných odborných podujatí.

Integráciou migrantov sa systematicky zaoberáme od roku 2009 najmä z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín Solidarita pri riadení migračných tokov.