Informácie o krajinách pôvodu

COI alebo „country of origin information“ sú informácie o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl a cudzincov, ktorí majú byť vyhostení. Je to špecifický, podporný nástroj právnej pomoci žiadateľom o azyl a cudzincom nachádzajúcim sa v konaní o vyhostení, ktorým sa prispieva k účinnej ochrane ich práv, náležitému zisteniu skutkového stavu a skvalitneniu dokazovania. Informácie o krajine pôvodu sú často jediným dôkazom, ktorý je v azylovom konaní k dispozícii.

Sú potrebné predovšetkým na:

  • riadne posúdenie opodstatnenosti žiadateľových obáv z prenasledovania;
  • zodpovednú prípravu na pohovor so žiadateľom o azyl;
  • vyhodnotenie dôveryhodnosti žiadateľa o azyl a
  • vyhodnotenie rizík v prípade núteného návratu do krajiny pôvodu alebo inej krajiny.

Úlohou je poskytnúť odpovede na otázky štátnych zamestnancov rozhodujúcich v azylovom konaní alebo v konaní o administratívnom vyhostení a právnych zástupcov o politickej, sociálnej, kultúrnej, ekonomickej situácii a predovšetkým o situácii dodržiavania ľudských práv v krajinách pôvodu žiadateľov o azyl.

Kvalitné, aktuálne, podrobné a pre azylové konanie relevantné informácie prispievajú k spoľahlivému a objektívnemu zisteniu skutkového stavu, a tým k zlepšovaniu kvality rozhodovacieho konania a k zvyšovaniu jeho úrovne.
Liga za ľudské práva sa venuje problematike výskumu informácií o krajinách pôvodu od roku 2006, kedy sa stala partnerom nadnárodného projektu COI Network III, koordinovaného Rakúskym Červeným krížom, konkrétne jeho sekciou ACCORD (Rakúske centrum pre výskum a dokumentáciu informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl). Od roku 2009 do roku 2012 poskytovala nezávislá COI sekcia Ligy za ľudské práva informácie o krajinách pôvodu v slovenskom jazyku bezplatne nielen právnikom našej organizácie, ale aj iným subjektom pôsobiacim v oblasti azylu a migrácie, ktoré o to prejavili záujem. Od roku 2013 Liga za ľudské práva nerealizuje žiaden projekt špecificky sa zaoberajúci výskumom COI. COI správy a COI Newslettre vypracované a publikované v rámci predchádzajúcich projektov si môžete stiahnuť v archíve na našej webovej stránke.

Liga za ľudské práva je členom European COI Training Network a naša právnička Katarína Fajnorová je certifikovaným trénerom European Asylum Curriculum (EAC) COI Module.