Prezentácia výsledkov štúdie o právnej pomoci v konaní o azyle

26. februára 2015 o 16:00 hod Vás pozývame na prezentáciu výsledkov štúdie o právnej pomoci v konaní o azyle v podmienkach Slovenskej republiky, ktorú sme realizovali v rámci projektu "Prvá práva pomoc pre azylových právnikov". Viac informácií o projekte tu. Prezentácia sa uskutoční v miestnosti Collegium Novum na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave.

Prečítajte si niekoľko svedectiev o tom, ako kvalitná právna pomoc prispela k vyriešeniu životných situácií žiadateľov o azyl a k úspešnému zvráteniu zdanlivo stratených prípadov. Osobné údaje sme kvôli ochrane utečencov pozmenili.

Východiská:

Azylové konanie je konanie, v ktorom sa rozhoduje o základnom ľudskom práve, práve na azyl pred prenasledovaním. Pre žiadateľov o azyl („utečencov“) je v azylovom konaní kľúčová kvalifikovaná právna pomoc, pretože sami sa z dôvodu jazykovej bariéry a odlišnej právnej kultúry nedokážu v azylovom konaní zorientovať a účinne obhajovať svoje práva. Slovenská republika preto dlhodobo podporuje poskytovanie bezplatnej právnej pomoci tým, ktorí okrem úteku pred prenasledovaním prišli na Slovensko bez finančných prostriedkov. Žiadatelia o azyl môžu získať pomoc právnika už v azylovom konaní pred Migračným úradom, ktorý žiadosť o azyl posúdi a rozhodne o udelení alebo neudelení azylu alebo doplnkovej ochrany. V prípade konania pred súdom (odvolanie proti rozhodnutiu o neudelení azylu/neposkytnutí doplnkovej ochrany), môže žiadateľovi o azyl poskytnúť právnu pomoc bezplatne Centrum právnej pomoci a to prostredníctvom vlastných právnikov alebo určených advokátov.

Popis problému

Objem finančných prostriedkov alokovaných na právnu pomoc pre žiadateľov o azyl sa z roka na rok znižuje. Zmenšuje sa tým aj objem právnych služieb, ktoré je možné v konaní o azyle bezplatne žiadateľom o azyl poskytnúť. Jednotlivý právnik sa preto musí v určenom časovom priestore venovať väčšiemu počtu klientov, žiadateľov o azyl. Obmedzuje to čas, ktorý možno venovať konkrétnemu prípadu a tiež priestor pre vzdelávanie sa a zvyšovanie vlastnej kvalifikácie.

V konaní pred súdom zastupujú žiadateľov o azyl advokáti. Pokiaľ sa právnej problematike medzinárodnej ochrany a azylu nevenujú dlhodobo a systematicky, ich možnosti udržiavať si prehľad o neustále sa rozvíjajúcej interpretácii a aplikácii európskeho a vnútroštátneho azylového práva, ako aj o rozhodovacej praxi národných aj medzinárodných súdov, sú značne obmedzené. Kvalitu a efektivitu právnej pomoci napokon do značnej miery ovplyvňuje i vysoká fluktuácia právnikov zamestnaných v mimovládnych organizáciách, tak aj Centrom právnej pomoci.

Riešenie

Liga za ľudské analyzovala dostupnosť a obsah poskytovanej právnej pomoci v konaní o azyle pred Migračným úradom a pred príslušnými súdmi (právny rámec poskytovania právnej pomoci ,kvantifikácia dostupnej právnej pomoci, kvalifikácia a skúsenosti právnikov, práca s klientom – žiadateľom o azyl, spätná väzba právnikov a ostatných subjektov zainteresovaných v konaní o azyle, analýza relevantných právnych postupov, úkonov a nástrojov používaných v konaní o azyle). Na základe tejto analýzy sme navrhli aj nejaké praktické pomôcky, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu kvality a uľahčeniu práce azylových právnikov. Pre azylových právnikov sme pripravíme prehľad najnovšej dôležitej judikatúry, odkazy na špecializovanú odbornú literatúru, ale aj napríklad aj pomôcky pre prípravu klienta na pohovor sme navrhli podľa zistení a odporúčaní na základe analýzy.


Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014 a Trnavskej univerzity v Trnave. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z.

Typ novinky: 
Právnická