Odborný workshop pre azylových právnikov

27. februára 2015 od 9.00 do 16:00 hod organizuje Liga za ľudské práva v spolupráci a na pôde Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave odborný workshop pre azylových právnikov.

Na základe analýzy potrieb právnikov poskytujúcich právnu pomoc v azylových  veciach sme dospeli k záveru, že kvalita právnej pomoci trpí aj nedostatkom vzdelávacích možností pre azylových právnikov. Pre právnika v tejto oblasti je potrebné sa vyznať v množstve judikatúry nielen domácich súdov, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ. V súčasnosti prebieha druhá fáza harmonizácie, a normy EÚ prinášajú vyššie minimálne štandardy, ktoré sú členské štáty povinné v azylovom konaní rešpektovať a premietnuť do svojej zákonnej úpravy.
Do roku 2006 zabezpečoval poskytovanie bezplatnej právnej pomoci Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý investoval aj do vzdelávania týchto právnikov. Zahraničné školenia v oblasti azylového práva sú finančne nedostupné pre jednotlivcov, ale aj pre mimovládne organizácie, keďže to z projektových finančných prostriedkov neutiahnu. Slovenská advokátska komora považuje právnu pomoc v azylovom konaní za zanedbateľnú agendu a tejto oblasti práva sa nevenuje ani vo svojich vzdelávacích aktivitách. Ani iné vzdelávacie inštitúcie neposkytujú ani základné ani špecializované vzdelávanie v tejto oblasti.

Liga za ľudské práva sa usiluje o poskytovanie servisných a vzdelávacích služieb pre azylových právnikov a advokátov v tejto oblasti. Okrem organizácie odborného semináru podporujeme aj tvorbu a publikovanie právnikov a advokátov, ktorý sa o azylové právo zaujímajú. Odborná literatúra v oblasti azylového práva je na Slovensku nedostatkovým tovarom, málokto sa venuje vedeckej práci a publikovaniu v tejto oblasti. 

Prvá séria azylových článkov pribudla na našej stránke už teraz:

Martina Sukovská z Centra právnej pomoci píše o prenasledovaní žien a detí.

Jarmila Vargová sa venuje osobitostiam pri zisťovaní skutkového stavu v konaní o azyle a judikatúre súdov v tejto oblasti.

Markéta Vigašová predstavila svoje poznámky a skúsenosti so zlučovaním rodín cudzincov s doplnkovou ochranou na Slovensku.

Sabína Hodoňová analyzuje vážne bezprávie v podobe mučenia, krutého alebo neľudského zaobchádzania alebo trestu, pred ktorým má  chrániť inštitút doplnkovej ochrany.


Seminár aj články boli realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Za obsah prezentácií a článkov sú výlučne zodpovední ich autori.

Na stiahnutie: 
Typ novinky: 
Právnická