Jarmila Vargová: Súdny prieskum rozhodnutí v konaní o azyle v kontexte dostatočného zistenia skutkového stavu

Advokátka sa v odbornom článku venuje zisťovaniu podkladov pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní je ťažiskovou činnosťou správneho orgánu, smerujúcou k zisteniu skutočného stavu veci, a to tak, aby nevznikali pochybnosti o náležite zistenom skutkovom stavu veci a pochybnosti o dodržaní zásady materiálnej pravdy vyjadrenej v § 3 ods. 4 Správneho poriadku. Cieľom tohto príspevku je poukázať na súdnu prax súdov v oblasti posudzovania zisťovania skutkového stavu veci v konaní o azyle, najmä s poukazom na rozhodnutia súdov odchyľujúcich sa od obvyklých postupov súdneho rozhodovania. Vychádza pritom výlučne z mojej praxe advokátky zastupujúcej účastníkov konania o azyle.

Článok bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014 a Ligy za ľudské práva, ktorá iniciovala napísanie tohto článku.. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná jeho autorka.

.

Na stiahnutie: 
Typ novinky: 
Právnická