Deti nepatria do väzenia - Spoločný návrh pripomienok k zaisťovaniu detí

V utorok 7. júna sme zorganizovali spoločné stretnutie pre organizácie venujúce sa starostlivosti o deti, kde sme predstavili našu iniciatívu Deti nepatria do väzenia. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Koalície pre detí, Nadácie pre deti Slovenska, Centra pre výskum etnicity a kultúry, Linky detskej istoty a Slovenskej katolíckej charity. Diskutovali sme o našich pripomienkach k zákonu o pobyte cudzincov a dohodli sa na zásadných postojoch, ktoré budeme spoločne prezentovať Ministerstvu vnútra. Pripomienky sme sformulovali a uchádzali sa o podporu partnerských organizácií. V piatok 9. júna ich podáme v mene organizácií, ktoré vyjadria svoju podporu. Stretnutie sa zúčastnila aj zástupkyňa Úradu verejnej ochrankyne práv.

Naše pripomienky sa týkajú úplného vylúčenia resp. minimalizácie imigračného zaisťovania detí s rodinami, resp. v prípade ak k zaisteniu dôjde, k nastaveniu podmienok tak, aby bol zásah do vývoja dieťaťa čo najmenší.

Preto navrhujeme:
1.       Vylúčenie možnosti zaistiť maloleté deti s rodinami zákonom. (Rovnaký zákaz dnes platí pre odlúčené deti  -maloletých bez sprievodu, ktoré nesmú byť zaistené, chceme, aby sa tento zákaz rozšíril aj na deti s rodinami).


Ak ministerstvo vnútra na tento návrh nepristúpi, navrhujeme zlepšenie systému v týchto bodoch:

1.       Vytvoriť viac možností pre opatrenia nahrádzajúce zaistenie, najmä pre rodiny s deťmi tak, aby celý systém bol flexibilnejší. Už dnes Trestný poriadok v prípade väzby umožňuje viac možností nahradenia väzby u obvineného ako je to v prípade zaistených cudzincov, u ktorých pritom nejde o spáchanie trestného činu ale len o priestupok.

2.       V prípade, ak je uložené opatrenie nahrádzajúce zaistenie, cudzinci by o tom mali dostať papier, ktorý potvrdzuje legálnosť ich pobytu. Zákon pozná inštitút tolerovaného pobytu, ktorý sa používa na takéto krátkodobé riešenie urgentnej situácie cudzinca, čo umožní napríklad to, aby dotyčná osoba mohla ísť do banky, prevziať poštu alebo rozhodnutie. Preto navrhujeme, aby sa tento inštitút uplatňoval aj v prípade nahradenia zaistenia. Rovnako to platí na dieťa bez sprievodu, ktoré v súčasnosti musí požiadať o udelenie tolerovaného pobytu, pričom podľa zákona má na tento pobyt nárok, čiže zákon by ho mal priznávať ex offo.

3.       Ak má byť v súčasnosti uložené opatrenie nahrádzajúce zaistenie, zákon vyžaduje preukázanie 56€ na 1 osobu na 1 deň pobytu. V prípade 4člennej rodiny by museli preukázať, že majú na 30 dní k dispozícii 6720 €, čo je v drvivej väčšine prípadov nemožné. Ak by sme chceli ako občianske združenie ponúknuť záruku za takúto rodinu a nájsť im ubytovanie, nedokážeme preukázať zodpovedajúce finančné zabezpečenie. Preto navrhujeme, aby sa táto povinnosť na deti s rodinami a iné zraniteľné osoby nevzťahovala.

4.       Navrhujeme zaviesť konkrétnu možnosť, aby sa mimovládna organizácia mohla zaručiť za starostlivosť o deti s rodinami, aby policajný útvar mohol uložiť opatrenie nahrádzajúce zaistenie.

5.       Navrhujeme, aby keď je uložené opatrenie nahrádzajúce zaistenie, mali deti s rodinami a iné zraniteľné osoby naďalej prístup k zdravotnému poisteniu, aby toto pokračovalo aj po prepustení so zaistenia. Je len logické, že ak osoba je identifikovaná ako zraniteľná – napríklad pre prežitú traumu a z tohto dôvodu je zaistenie nahradené, malo by zároveň pokračovať zdravotné poistenie. Ročne pôjde možno o pár desiatok prípadov, takže záťaž na štátny rozpočet je minimálna.

6.       Navrhujeme, aby osoby mohli o uloženie opatrenia nahrádzajúceho zaistenie možnosť požiadať aj sami a v prípade negatívneho rozhodnutia aby sa mohli odvolať.

7.       Dôvod, že ide o zraniteľnú osobu by mal byť výslovne uvedený ako dôvod prepustenia zo zaistenia.

8.       Navrhujeme, aby do útvarov policajného zaistenia mali prístup cirkvi, náboženské spoločnosti, dobrovoľníci a združenia, ktoré chcú poskytovať umiestneným osobám duchovnú starostlivosť alebo voľnočasové aktivity.

9.       Navrhujeme, aby pri prepustení bola osobám poskytnutá minimálna suma aspoň na pokrytie výdavkov ako lístok na autobus a minimálna strava, lebo tieto zariadenia sú pomerne ďaleko od veľkých miest a cudzinci sú často prepustení bez ničoho, policajti im dávajú drobné na autobus z vlastného.

10.   Navrhujeme zmeniť úpravu návštev, ktoré sú momentálne povolené 1x3 týždne v trvaní 30min na 1xtýždenne v trvaní 60min., doplnenie práva na súkromie a tiež práva detí na pobyt na čerstvom vzduchu minimálne 4 hodiny denne.

11.   Navrhujeme zaviesť prístup k vzdelávaniu od začatia zaistenia pri maloletých deťoch a prístup ku krízovej intervencii a psycho-sociálnemu poradenstvu. Deťom tiež navrhujeme poskytnutie stravy najneskôr po 3 hodinách od umiestnenia, nie po 6 hod ako doteraz a tiež právo na stravu 5x denne. Tiež navrhujeme, aby deti s rodinami v žiadnom prípade nebolo možné umiestniť na tzv. „samotku“.

12.   Navrhujeme aj viaceré technické úpravy na spresnenie miestne príslušného policajného útvaru, ktorý má konať vo veciach.

Tu je link na celé znenie novely: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/216 (priamy link na úvodnú stránku materiálu).

Prikladám tiež najaktuálnejšiu štatistiku týkajúcu sa zaisťovania detí, ktorá prišla v utorok popoludní - za minulý rok to bolo vyše 300 detí, lebo okrem UPZC Sečovce boli deti umiestňované aj v UPZC Medveďov. Tento rok bolo zaistených už 60 detí, a to najmä od apríla 2016.

Typ novinky: 
Právnická