Deti nepatria do väzenia: HOVORME O RIEŠENIACH

Leanne TORPEY, INTERNATIONAL DETENTION COALITION: "International Detention Coalition sa celosvetovo snaží viesť kampaň za skončenie zaisťovania detí. Ako tím ochrancov ľudských práv a odborníkov na kampane rozumieme ako informovať o nespravodlivostiach a vieme vystihnúť podstatu problému. Mala som to privilégium byť súčasťou i svedkom zmien v naratíve, ktoré zmenili srdcia a rozmýšľanie rozhodujúcich úradníkov, na rôznych miestach na celom svete. V konečnom dôsledku, ako sa posúvame vpred, musíme sa usilovať rozprávať najmä o vhodných riešeniach. Napokon, aj občianska spoločnosť s komunity sú súčasťou riešenia."

Okrem vlády a jej jednotlivých úradov, ktorých úlohou je podrobne vypracovať spôsob, akým sa má zmena čo najefektívnejšie uskutočniť, osobitnú úlohu pri zmene majú ľudsko-právni aktivisti a advokačné siete, ktoré majú užšie prepojenie na komunity, ktorých sa zmena týka, a ktoré vedia naformulovať riešenia, ktoré najlepšie zabezpečia dosiahnutie dôstojného výsledku.

Čo sú alternatívy k zaisteniu – tzv. miernejšie opatrenia?

MIERNEJŠIE OPATRENIA NAHRÁDZAJÚCE ZAISTENIE sú akékoľvek nástroje vyplývajúce zo zákona, praxe alebo politík, ktoré umožňujú, aby si osoba zachovala svoju osobnú slobodu v komunite počas doby riešenia jeho/jej imigračného statusu.

Vláde nič nebráni prijať také zákonné pravidlá, ktoré budú predchádzať akémukoľvek zaisteniu detí na základe ich imigračného statusu. Samo osebe dnes právo nechráni deti pred pozbavením osobnej slobody. Mnohé krajiny, vrátane Slovenska, naďalej umiestňujú deti do zaistenia, aj keď ich právny poriadok ponúka nástroje ako tomu predísť. Iný spôsob ako môže vláda pomôcť predchádzať zaisteniu detí, je upraviť systém tzv.miernejších alternatívnych opatrení a uviesť ich do praxe.

Ako je to na Slovensku?

Zuzana Števulová, LIGA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA: "U nás zákon o pobyte cudzincov už teraz umožňuje použiť miernejšie opatrenia nahrádzajúce zaistenie. Cieľom zaistenia je udržať cudzincov na území Slovenskej republiky, kým sa nevyrieši jeho imigračná situácia. Zákon však predpokladá, že vždy ak je to možné, majú sa použiť miernejšie opatrenia nahrádzajúce zaistenie, a to finančná kaucia alebo pravidelné hlásenie pobytu na polícii."

Ako často sa miernejšie opatrenia využívajú Slovensku?

"Žiaľ, miernejšie opatrenia sa v praxi využívajú minimálne. Praktickou podmienkou uplatnenia miernejšieho opatrenia je totiž zabezpečenie materiálnych podmienok pre pobyt na Slovensku počas trvania tohto opatrenia. Vo finančnom vyjadrení musí cudzinec pre každú osobu preukázať 56 eur na deň predpokladaného pobytu mimo zaistenia. Rodiny s deťmi a iné zraniteľné osoby nevedia túto podmienku splniť."

"Slovenská republika vybudovala dva útvary pre zaistenie cudzincov, ale pre uplatnenie miernejších opatrení zatiaľ nevytvorila materiálne podmienky, konkrétne ubytovanie, stravovanie a prístup k zdravotnej starostlivosti. Miernejšie opatrenia sa preto uplatňujú len voči tým osobám, ktoré majú príbuzných, či známych na Slovensku, ktorí im vedia tieto podmienky zabezpečiť. Poskytnúť materiálne podmienky môže aj mimovládna alebo charitatívna organizácia. Alebo majú výnimočne cudzinci tieto nie zanedbateľné finančné prostriedky k dispozícii."

"Pre všetkých ostatných ostáva len posledná možnosť – zaistenie."

 

Typ novinky: 
Právnická